Miljöbedömningar

 

Alla våra trägolv är PEFC- eller FSC-certifierade. Golven bidrar med poäng i BREEAM, LEED, Byggvarubedömningen, Miljöbyggnad med flera. Inga kompromisser – bara schyssta material.

Miljöbedömningar & Certifieringssystem

Almedalsgolv jobbar aktivt för en bättre miljö, hållbar skogsindustri och långsiktigt byggande och tillhandahåller därför både FSC® (FSC-C-140860)
samt PEFC-certifierade trägolv. Vi har valt att lägga in våra produkter i flera olika bedömningssystem för att underlätta för arkitekter, entreprenörer och byggare att hitta våra produkter och enkelt kunna föra in dem i byggnadernas loggböcker.

Det finns idag en uppsjö miljöbedömningssystem på marknaden. Vi har därför skapat ett överskådligt dokument som beskriver våra produkter hos de olika aktörerna så som Miljöbyggnad 3.0, BREEAM, LEED, PEFC, FSC, Byggvarubedömningen m.fl.

Samlat miljödokument

I dokumentet Miljöbedömningar och Certifieringar hittar du en översikt över våra massiva trägolv i de vanligaste miljöbedömningssystemen.

Du hittar vårt miljödokument här


Emissionstester

Vi har uppdaterade emissionstester utförda av RISE (Research Institutes of Sweden AB) på de allra flesta av våra trägolv. Kontakta oss för mer information.

LEED v4.1

Almedalsgolvs massiva golv uppfyller kriterierna för VOC i LEED.
Vi uppfyller skallkravet om att virke och träbaserade produkter har
avverkats och köpts in på lagligt sätt och kan styrkas genom certifikat från FSC alt. PEFC. LEED har fyra olika nivåer; Certifierad, Silver, Guld och Platinum där Platinum är den högsta. Se intyg här

The LEED Green Building Rating System är ett amerikanskt miljöcertifieringssystem utvecklat av U.S. Green Building Council. Det är hela byggnaden som certifieras och inte enskilda produkter, däremot
måste produkter som ingår i byggnaden uppfylla vissa kriterier för att
kunna bidra till byggnadens certifiering.

BREEAM-SE

Massiva trägolv från Almedalsgolv kan bidra till byggnadens poäng för certifiering upp till nivå Outstanding i BREEAM. Något som en del föredrar att kalla BREEAM-godkända golv. Se intyg här

(BRE Environmental Assessment Method) är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien. Sweden Green Building Council har utvecklat den svenska versionen, BREEAM-SE som används på den svenska marknaden. Hela byggnaden certifieras och inte enskilda produkter, däremot måste produkter som ingår i byggnaden uppfylla vissa kriterier för att kunna bidra till byggnadens certifiering. BREEAM har fem olika nivåer: Pass, Good, Very Good, Excellent och Outstanding där Outstanding är den högsta.

Miljöbyggnad 3.0

Massiva trägolv från Almedalsgolv bidrar till byggnadens poäng för certifiering upp till Guldnivå i Miljöbyggnad 3.0. Se intyg här

Miljöbyggnad ägs och utvecklas av Sweden Green Building Council och är en svensk miljöcertifiering för hållbara byggnader. Miljöbyggnad är utvecklat för den svenska marknaden och baseras därför på bygg- och myndighetsregler och svensk byggpraxis. Det är hela byggnaden som certifieras och inte enstaka produkter, men produkter som ingår i byggnaden behöver uppfylla vissa kriterier för att kunna bidra till byggnadens certifiering. Miljöbyggnad har tre olika betygsnivåer: Brons, Silver och Guld där Guld är den högsta.

Svanen

I dagsläget har Almedalsgolv ett par produkter med status Application registered respektive Listed hos Svanen. Vi lägger gärna upp fler produkter på begäran, kontakta oss så ordnar vi det omgående. Se intyg här

Det statliga bolaget Miljömärkning Sverige ansvarar för Svanen som startades av Nordiska Ministerrådet för att hjälpa konsumenter göra bra val för miljön. Idag kan även byggnader Svanen-certifieras. För att material skall kunna ingå i Svanenmärkt byggnad behöver de listas i Svanens husproduktportal eller vara Svanenmärkta.

Byggvarubedömningen

Almedalsgolvs produkter finns bedömda hos Byggvarubedömningen och uppdateras regelbundet. Se resultaten här

Byggvarubedömningen är en ekonomisk förening som har utvecklat ett system för hållbarhetsbedömning av produkter i byggbranschen. Byggprodukterna bedöms utifrån miljö- och hälsoaspekter där underlagen utgörs av materialleverantörernas deklaration av innehåll, enligt Kretsloppsrådets mall för Byggvarudeklarationer (BVD). Produkterna kan få bedömningen “Undviks”, “Accepteras” och “Rekommenderas”, där “Rekommenderas” är den högsta.

Här hittar du Almedalsgolvs bedömda produkter.

SundaHus

Almedalsgolvs produkter finns bedömda hos SundaHus och uppdateras regelbundet. Se resultaten här

SundaHus är ett webbaserat system och verktyg som skall säkerställa medvetna materialval och vara till hjälp för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel. Bedömningsunderlagen utgörs av materialleverantörens deklaration av innehåll exempelvis via Kretsloppsrådets mall för Byggvarudeklarationer (BVD). Produkterna bedöms och får klassningen A, B, C+, C-, D där A är bäst.

PEFC

Almedalsgolv tillhandahåller PEFC-certifierade trägolv med spårbarhet.

PEFC verkar för uthålligt skogsbruk och värnar om biologisk mångfald, klimat, ekosystem och goda arbetsvillkor med människan i centrum.
PEFCs spårbarhetsstandard är en internationell standard och gemensam för alla PEFCs nationella certifieringssystem där målet med spårbarhetscertifieringen är att tillhandahålla en pålitlig och trovärdig metod för att se var råvaran kommer ifrån.

Vi åtar oss att uppfylla gällande svensk lagstiftning samt följa PEFCs krav på spårbarhet.

Du hittar certifikat och mer info här.

FSC® (FSC-C-140860)

Almedalsgolvs Industriparkett Design 2.0 levereras med FSC-certifiering.

Forest Stewardship Council är en internationell medlemsorganisation som arbetar för att världens skogar ska brukas ansvarsfullt. Svenska FSC är en fristående, ideell medlemsorganisation i FSC Internationals nätverk. FSC utvecklar standarder, skapar system för kontroll och skyddar sitt varumärke så att konsumenter ska kunna göra ett tryggt val av produkter från ansvarsfullt skogsbruk.

Du hittar certifikat och mer info här.

Samlat miljödokument

Almedalsgolv tillhandahåller golv med spårbarhet. I dokumentet Miljöbedömningar och Certifieringar hittar du en översikt över våra golv i de vanligaste miljöbedömningssystemen.

Ladda ner vårt miljödokument här